FrivilligCenter Give tilbyder en bred vifte af services til både unge og ældre 

Under konceptet FrivilligCenter Give har en række gode frivillige folk samlet en bred vifte af services, som kommer såvel unge som ældre til gode her på Give-egnen. Det kan du læse mere om her. 

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

FRIVILLIGE: Måske har du hørt om FrivilligCenter Give og har en anelse om, hvad det er, de gode folk i foreningen går og pusler med. Men det er langt fra sikkert, at alle ved, hvor mange ting det ret beset er, som foreningen har på listen over gode tilbud og services til borgerne – og det kan du således læse mere om i denne artikel her.  

Lad os først lige varedeklarere, hvilke værdier og begreber FrivilligCenter Give er funderet på. 

Formålet med Frivilligcenter Give er at støtte, fremme og koordinere det frivillige sociale arbejde og de frivillige i Give Området. Desuden har centeret til opgave at informere om frivilligt socialt arbejde og at formidle frivillige og borgere til de forskellige frivillige sociale foreninger i området. 

Styregruppe på 7 

Foreningen ledes af en styregruppe på 7 personer, heraf har de to tilknytning til henholdsvis Ældre sagen og Røde Kors: Knud Møller, Erik Andersen, Nina Thomsen, Kjeld Kristensen, Hanne Lund, Karen Rye og formand Petra Raundahl. Suppleant Bjarne Hansen. Knud Møller repræsenterer Røde Kors og Karen Rye repræsenterer Ældre sagen. 

Erik Andersen og Petra Raundahl sidder desuden i Ældrerådet i Vejle Kommune. Styregruppen mødes ca. 10 gange årligt og møderne holdes i Røde Kors’ mødelokale Vimmelskaftet 17. 

Foreningen tilbyder som sagt en lang række services til borgerne, hvor man rammer en meget bred befolkningsgruppe. Dem kigger vi nærmere på her. 

Økonomirådgivning via Dansk Folkehjælp, Vejle. 

Økonomisk Rådgivning var kommet godt i gang, men begge foreningens lokale kontaktpersoner er desværre stoppet igen. Så der er behov for en dygtig økonomikyndig, der lokalt kan varetage denne opgave, der overordnet styres via Dansk Folkehjælp. 

Omsorgssamtaler 

Omsorgssamtaler med unge, som man kalder ” Ung og udfordret ”bliver ikke brugt ret meget, men foreningen vil have fokus på denne indsats med profilering også via pressen, da behovet jo helt sikkert ikke er blevet mindre, og ensomhed og mistrivsel blandt unge ikke ser ud til at være et forbigående problem.   

Bisidderordningen 

Bisidderordning er et tilbud om at få ”et ekstra sæt ører med”, når man som borger skal til læge på sygehuset, mødes med sagsbehandler m.v. Borgeren er ud over oplevelsen af at have en bisidder som det "ekstra øre" typisk også glad for den forudgående og efterfølgende dialog om konsultationen/mødet.  

Home Start ved Susanne Vistesen, Vejle. 

Home Start går ud på, at en familie med periodevise udfordringer kan få tilknyttet en frivillig ressourceperson til hjælp med opgaver/praktisk arbejde i en periode på ½ år. Tilbuddet for hjælp af en frivillig er 2 timer om ugen i max et halvt år. Opgaverne aftales familie og frivillig imellem fra gang til gang. Ordningen styres fra Vejle med en kontaktperson derfra, der koordinerer arbejdet og matcher de forskellige frivillige med familierne. 

Værktøjskassen ved Erik Andersen 

Erik Andersen varetager opgaven som leder af Værktøjskassen. Erik oplyser, at de handy mænd har været ude 39 gange, heraf 10 gange med 2 mand. Opgaverne svinger tidsmæssigt fra 1 til 3 ½ time. Værktøjskassen varetager mange opgaver fra ophængning af gardiner, isætning af pærer og ophængning af billeder.  

-Værktøjskassen oplever at have stor social værdi, og det praktiske arbejde beriges ofte men gode samtaler oplyser Erik Andersen. 

Computer og mobilhjælp ved Ole Pedersen 

Ole Pedersen oplyser, at tilbuddet kun i begrænset omfang benyttes af borgerne. Man har drøftet tilbuddet og blevet enige om at overlade opgaven med IT-hjælp til Ældresagen, der fremadrettet vil kunne tilbyde IT hjælp i hjemmet til mobil telefon, computer, printer og indstilling af kanaler på tv. Tilbuddet i Sundhedshuset nedlægges men vil fortsat fremgå af foreningens hjemmeside. 

Den frivillige Aflastningsordning ved Anita Fogh 

Formålet er at lette pårørende med at passe en alvorlig syg, dement eller handicappet ægtefælle ved, at der er en frivillig i hjemmet, mens den pårørende holder lidt fri og kan foretage sig forskellige ting eks. indkøb, lægebesøg m.m. Tilbuddet kan være med til at forebygge ensomhed hos den raske ægtefælle. Der samarbejdes stadig med demenskonsulenten, der er den person, der henviser de fleste nye brugere.  

Klub 92 i Givskud ved Lise-Lotte Hansen 

Club 92 i Givskud har iværksat et nyt initiativ nemlig hygge og samvær 3 torsdag eftermiddage om måneden. Den sidste torsdag i måneden bliver der arrangeret forskellige former for underholdning, hvor der som regel er god tilslutning. Den lokale klubaften om mandagen er også populær, der er kommet en del nye medlemmer, så der for tiden er ca. 20 medlemmer. 

Madlavning for Mænd ved Emmy og Ida Hansen 

Der er altid fint fremmøde og rigtig god stemning på holdet, siger de to ledere af holdet. Der er indberegnet egenbetaling hver gang. 100 kr. første gang og derefter 50 kr. pr. gang. Holdet er som regel booket helt op fra start til slut, i år med 13 ”madglade” mænd.  

-Deltagerne nyder det, og snakken går så lystigt, at vi også glæder os hver gang, siger Ida. Hjemmeplejen efterlyser mulighed for at flere kan deltage. Der er undersøgt muligheden for at opstarte et ekstra hold, men der mangler en ekstra ” leder ” 

Vågetjenesten ved Sonja Skov, Røde Kors 

Der er våget ved 14 personer 444 timer, hvoraf de fleste på Kastanjehaven, hvor personalet udtrykker stor taknemmelighed over at kunne ringe til Vågetjenesten.  

-Et par gange har jeg måttet sige nej, da der var flere behov på samme tid eller på tidspunkter, hvor frivillige ikke havde mulighed. Det er jo frivilligt og man har lov at sige nej, oplyser Sonja Skov. 

Der er i øjeblikket 13 vågekoner, men der skal ”ansættes” en mere, hvilket ifølge Sonja ikke er noget problem, da der er 3 på venteliste, der gerne vil yde en indsats. 

Besøgstjenesten ved Tove Johansen, Ældresagen 

Der er i dag 44 besøgsvenner, et par stykker er stoppet, men nye er kommet til. Ordningen fungerer godt til glæde for både de ældre og besøgsvennerne, der ofte får et nært og tæt forhold til deres ” værter ”. Hvert år arrangerer man en hyggeeftermiddag for besøgsvenner og deres værter i Ikærhallen  

Telefontjenesten ved Vita Hyldgaard 

I slutningen af december blev der fundet fem nye ringere, da de andre fem grupper var fyldt op, så tjenesten har nu 30 aktive frivillige.  

-Vi fik 3 henvendelser i december og en i januar. Alle fire enlige kvinder, og alle henvendelser private udenom kommune, oplyser Vita Hyldgaard.  Arbejdet er nu organiseret i 6 grupper med hver 5 frivillige. Den ene gruppe for personer med særlige behov. De frivillige ringer hver dag året rundt mellem kl. 8 og 9, så mindst 25 personer hver dag får et opkald. Gruppen med særlige behov bliver ringet op efter aftale.  

- Vi dækker ” gamle Give Kommune ”og modtager også en del henvendelser fra Vejle Kommunes hjemmepleje, oplyser Vita Hyldgaard. 

 ”Cafe’ tæt på kræft” ved Gretha Ensig, Kræftens bekæmpelse 

Lige nu er tilbuddet i Give sat på pause, og der henvises til Kræftrådgivningen i Vejle, hvor man ved henvendelse til Kræftpatienternes Hus i Vejle vil blive vurderet, og den rette rådgivning vil blive tilbudt oplyser Gretha Ensig. 

Sinds onsdagscafe ved Tove Thisgaard 

Sinds aktiviteter for psykisk syge i Give foregår på Parkvej i Give hver onsdag fra 15-17. Der er 12-15 deltagere hver gang, og der drikkes kaffe og spises eks. smørrebrød.Der er stor opbakning, og brugerne ser meget frem til aktiviteterne.  

-Stedet er et samlingssted og ofte det eneste faste ståsted for mange brugere. Sind arrangerer desuden udflugter og ture ud i det blå. Der ønskes flere frivillige, da de få frivillige er ”meget på”, oplyser Tove Thisgaard. 

Grundtvigs Forum ved Vita Hyldgaard 

Grundtvigs Forum har ca. 145 medlemmer og betaler et kontingent på 50 kr. Alle er velkommen til møderne, der forgår i Sognehuset. Vi har nu mailadresse på samtlige medlemmer og er kommet på Face Book.  

-Vi har haft god tilslutning til vores møder både i Grundvigs Forum og Søndagshygge, som vi arrangerer sammen med Ældresagen, oplyser Vita Hyldgaard. 

Red Barnet Give ved Petra Raundahl 

Red Barnet understøtter Landsforeningens nødhjælps-arbejde ved eks. at deltage i Landsindsamlingen første søndag i september. Dette styres fra Landsorganisationen. Ud over dette arbejde har Red Barnet Give sin egen Lokalforening med syv medlemmer og en Oplevelsesklub med engagerede frivillige, der henvender sig til lokale børn og forældre med behov for oplevelser og aktiviteter i vores lokalområde. I øjeblikket er der tilknyttet 19 familier. Oplevelsesklubben arrangerer 6 aktiviteter pr. år.

Familieværkstedet under Røde Kors ved Agner Ebild 

Familier, og det er både etnisk danske og flygtningefamilier, mødes den sidste tirsdag i hver måned til hygge, mad og forskellige former for aktiviteter.  

-Der orienteres også om dansk kultur og kulturelle værdier. Arrangementerne er meget eftertragtede og velbesøgt, oplyser Agner Ebild. 

”Solsikken” for Unge mødre. 

Solsikken er en gruppe under Vejle Kommune for Unge mødre, der kan have udfordringer med at indgå i et fællesskab i en almindelig mødregruppe. Man holder til i Huset. 

Der er 2 sundhedsplejersker samt 3 frivillige tilknyttet gruppen. Man mødes hver 2. tirsdag kl. 9.30 til 11.30, hvor en sundhedsplejerske og en frivillig deltager. Formålet er, at mødrene oplever tryghed og nærhed og måske kan knytte venskaber på tværs samtidig med, at de oplever og ser forskellige måder at gøre tingene på, og i løbet af året er der undervisning og vejledning om relevante emner såsom søvn, motorik, kost, tandpleje m.m. 

Herreværelset 

Her er der tale om en ny aktivitet. En nyskabelse, der målretter sig mænd. Aktiviteten er selvkørende, hvor deltagerne selv bestemmer indhold og aktiviteter. Der er meget stor tilslutning til aktiviteten. 

Samarbejde på Tværs 

De årlige Dialogmøder har FrivilligCenter forsøgt at bibeholde med henblik på værdien af information Vejle Kommunes ansatte og de frivillige imellem. Det være sig Hjemmeplejen og Handicap og Psykiatri 

Du kan læse mere om FrivilligCenter Give HER