Teknisk udvalg anbefaler gigantisk solcellepark i Ringive, der kan forsyne 25.000 husstande om året

Teknisk udvalg i Vejle Kommune havde i sidste uge et stort energiprojekt på dagsordenen, som i høj grad involverer lokalområdet omkring Ringive sydvest for Give. Det handler om en voluminøs solcellepark på cirka 136 hektar, og som vil kunne producere strøm til cirka 25.000 husstande - om året!

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk

RINGIVE: Den 20. juni var der et større energi- og miljøpolitisk punkt på dagsordenen på teknisk udvalgs møde. Det handlede om et konkret forslag til lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering for solcelleanlæg ved Ringive, Give.

Der er tale om et solcelleanlæg, eller solcellepark om man vil, der er sat til at kunne levere ca. 128.700 MWh om året, hvilket svarer til ca. 25.000 husstandes årlige el-forbrug.

- I forhold til det elforbrug i 2030, der blev opstillet som en forudsætning i Vejle Kommunes klimaplan, og i forhold til den del, der skal forsynes ved lokalt produceret vedvarende energi, svarer det til ca. 21%, hedder det i forslaget.

Udover at kunne levere energivenlig strøm vil anlægget, netop fordi der er tale om et grønt tiltag, udløse et beløb på 4-5,2 mio. kr. til grøn pulje, og disse midler vil kunne bruges til projekter i lokalområdet. Akkurat som vi kender det med vindmøller i og omkring Vorslunde, hvor blandt andet det blev til en legeplads og en multibane ved Elkjærskolen.

Breder sig over 136 hektar

Lokalplanen fastsætter højden på solcellerne samt tilhørende tekniske anlæg, samt hvor de afskærmende beplantningsbælter skal etableres.

Det samlede anlægget er på ca. 136 hektar, og de arealer, der ikke skal bruges til solceller, kan anvendes til natur og jordbrug. De kan også bruges rekreativt og/eller indgå som nye naturområder.

Kigger vi projektets historik ser det således ud:

Teknisk udvalg besluttede på et møde 12. oktober 2022 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28. Der har efterfølgende været afholdt informationsmøde i september 2022, hvor et oplæg om solcelleprojektet blev præsenteret for borgerne.

Tillægget og afgrænsning af miljøvurderingen har været i fordebat fra 31. november 2022 til 19. december 2022.

Projektet deles som man ser her på kortet ud på fire delområder. Grafik Vejle Kommune

3,2 meter høje solcellepaneler

Solcelleanlægget består af paneler, som er monteret på faste stativer og opstillet i øst-vestgående rækker, eller stativer, der kan dreje efter solen og er opstillet i nord-sydgående rækker.

Solcellepanelerne vil få en højde på 3,2 meter over terræn, uanset den valgte typer af stativer. Ud over solcellepanelerne består anlægget af en stor transformerstation, transformere og teknikbygninger. Solcelleanlægget vil blive refleksbehandlet for at undgå genskin – hvilket både lufthavnen i Billund og trafikanter vil sætte stor pris på.

Langs solcelleparkens afgrænsning vil der blive etableret et trådhegn med en højde på maksimum 2,2 meter. Uden for hegnet vil der blive etableret et beplantningsbælte på minimum 5 og 10 meter bestående af hjemmehørende arter.

Miljørapport udarbejdet og borgermøde på vej

Bygherre har desuden anmodet om, at det ansøgte projekt er blevet underkastes en frivillig miljøvurdering (VVM). Miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømæssige områder: Landskab, kulturhistorie, vand, klima, biodiversitet, befolkningen og menneskers sundhed.

Miljørapporten konkluderer at planerne og projektet samlet set ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. På mødet den 23, juni anbefalede teknisk udvalg således at gennemføre projektet, idet et flertal i udvalget anbefaler over for byrådet, at projektet om gennemførelsen af den nye solcellepark vedtages.

Det betyder, at der skal holdes et borgermøde i høringsperioden, der varer 8 uger. Her kan borgerne komme med indstillinger og kommentarer til projektet og den nye lokalplan.

Udvalgsformand: Vigtigt at alle sten er vendt inden projektstart

Gerda Jørgensen, der er formand for teknisk udvalg, kan berette om en konstruktiv og åben dialog med befolkningen i og omkring Ringive/Lindeballe-området.

- European Energy, som står for den praktiske udførelse af projektet, har afholdt et møde med borgerne, hvor der kunne stilles spørgsmål, og her var der naturligvis nogle borgere der gerne ville høre til hvordan projektet vil have indflydelse på skovområderne, Omme Å osv. Her blev de udtalte bekymringer taget op og de vil også være indtænkt i de planer, der snart offentliggøres, og som skal indgå i den høringsfase, på 8 uger, der nu indledes inden sommerferien, fortælle Gerda Jørgensen.

Borgermødet vil blive afviklet i perioden med høringsfasen, det eksakte tidspunkt vil blive offentliggjort her i avisen senere.

- Vi kan ikke sige noget om, hvornår der er anlægsstart, eller hvor lang tid processen vil tage, det ligger helt i hænderne på Green Energy og deres entreprenører. Men når vi har en tidslinje, melder vi den ud. Overordnet er det meget vigtigt for o si teknisk udvalg, at den gode og åbne dialog med borgerne i området fortsætter, og at vi får vendt alle bekymringer inden projektstart. Vi har set eksempler på anlæg af andre solcelleparker, hvor der efter projektslut er dukket indvendinger og problematikker op, som burde have været håndteret inden, man gik i gang, pointerer Gerda Jørgensen.

Vejle Vesteregns lokalråd vil nu se projektet igennem

Jens Uth, der er formand for Lokalrådet Vejle Vesteregn, har været til flere møder angående projektet, men grundlæggende vil han helst ikke udtale sig om projektet, inden han og medlemmerne i lokalrådet har set og gennemdrøftet det forslag, som teknisk udvalg nu har anbefalet.

- Der er rigtig mange meninger om solcelleparker. Det kan for nogle borgere give nogle visuelle udfordringer, men omvendt kan man jo ikke være modstander af grøn strøm. Nu ser vi på tingene på et lokalrådsmøde efter ferien, og så vender vi tilbage med vores refleksioner, siger Jens Uth.  

Når høringsfasen er slut og teknisk udvalg har færdigbehandlet sagen den ydermere behandles af økonomiudvalget og byrådet, inden der kan trykkes på den grønne knap.