Thyregod-Vester lokalråd årsmøde 2024: Landsbyvisioner og fokus på lokalt samarbejde

Thyregod-Vester lokalråd havde inviteret til årsmøde onsdag aften i Thyregod Kursuscenter, og det blev en indholdsrig aften med mange fine indlæg, invitation til tæt samarbejde byens råd og foreninger imellem, en ivrig cykelstidebat, ligesom der også var et glimrende indlæg fra skoleleder Annette Terney.  

Af Jim Hoff – jimhoff@voreslokalavis.dk  

THYREGOD: Der er mange måder, man kan indlede et årsmøde i et lokalråd på. Men at starte op med god, gammeldags velsmagende aspargessuppe, det er tæt på genialt. Det var kursuscenter Thyregod der lagde lokaler til, og det var kursuscentret madmor, Karina Grarup Klinkgaard, der til gæsternes store fornøjelse havde tryllet den lækre ret frem. 

Borgerforeningens formand, Jens Erik Svane, blev uden sværdslag valgt til ordstyrer, og han overgav taletidskortet til lokalrådets formand, Jean Darly, der stod klar med sin årsberetning for 2023.  

Han omtalte indledningsvist en række fine aktiviteter i byen lige fra online-foredragene af naturvidenskabelig karakter i kirkehuset over den flotte Thyregod PR-film, lokalrådet har fået lavet, til den buldrende succes med hundeevents på Lilleskov Slot, hvor Lotte og Torben Hohrmann i den grad har fået sat Thyregod på både danmarks- og europakortet.  

Cykelsti og bysyn  

Darly kom også ind på indvielsen af den nye cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund, og netop cykelstien blev senere så stort og følelsesladet et tema denne aften, at vi behandler dette i en særskilt artikel her i avisen.  

På det helt lavpraktiske plan havde lokalrådet et bysyn med kommunen den 4. oktober, hvor der var flere punkter på programmet. 

- Vi havde forinden spurgt borgerne, om der var ting, vi skulle have med på dagsordnenen. Vi fik det hele skrevet ind, fik sendt hele vores oplæg til forvaltning og teknisk udvalg, så de kunne være godt forberedt til mødet med os.  

-Det blev et godt Vi havde et godt by-synsmøde med kommunen, hvor vi diskuterede ønskerne i Thyregod-Vester. Og vi fik afklaret en del ting. Blandt andet fik vi afklaret nogle ting, der bedst hører hjemme under "Giv et praj"-ordningen. Men der var også en del ting fra mødet, som kommunen ikke har fulgt op på. Faktisk er der 9 uafsluttede punkter ud af i alt 13 punkter. Det er vi absolut ikke tilfredse med. Men vi har ikke tænkt os at give slip, konstaterede lokalrådsformanden med markant tryk på ordet ‘ikke’. 

 

Formanden for Thyregod-Vester Lokalråd, Jean Darly, kunne i sin beretning for 2023 fortælle om en lang række tiltag, der skal være med til at satte gang i udviklingen i Thyregod og Vesterlund. Foto: Jim Hoff

Fokuspunkt: Sammen løfter vi bedre 

Lokalrådet tog i 2023 initiativ til fokuspunktet “Sammen løfter vi bedre”, hvor man i lokalrådet afholder formandsmøder med Thyregod Vester borgerforening og med Vesterlund beboerforening. Vi synes, vi kan hjælpe hinanden til at blive et stærkt, sammentømret hold, som gennem dialog løfter vores lokalområde i flok.  

-Ved at involvere hinanden får vi nye input, gode ideer, altså vi trækker alle sammen på den samme hammel. Derfor har vi i Lokalrådet taget initiativ til, at vi kan godt bruge en repræsentant fra borgerforeningen og fra beboerforening i lokalrådets bestyrelse. På vores formandsmøder med de to foreninger, har vi bedt dem om at drøfte, muligheden for at stille med en repræsentant til lokalrådet, forklarerede Jean Darly. 

Fin kickstart af “landsbyvisionen” 

Apropos “Sammen løfter vi bedre”, så afholdt lokalrådet et møde 6. november, hvor man fik igangsat arbejdet med den store landsbyvision. Det blev der fulgt op lørdag den 27. januar, hvor der blev afholdt borgermøde med dertil hørende workshop i regi af Lokalrådet i Thyregod.  

-Temaet var “landsbyvisioner”, hvor borgere fra Thyregod og Vesterlund i fællesskab fandt frem til nogle overordnede mål og visioner for de to samfund. Her et lille udpluk af indkomne forslag: Lidt grønnere, lidt vildere, lidt mere natur, mere liv, glæde og fællesskab. Fodboldbane til park/hundeskov, eller folkepark. Byforskønnelse, huse til nedrivning? Hastighedsdæmpende tiltag og parkeringsplads, styrkelse fællesskabet, ungelivet og landsbylivet.  

-Vi synes, at der skal laves en langstrakt plan med en række ‘beredskabsplaner’ i skuffen, så vi som bysamfund kan reagere her og nu på forskellige udviklinger i byen. Det kunne for eksempel være et gammelt hus, der står til salg – kunne vi i byen bruge det til et eller andet. Det handler om at være på forkant med udviklingen, pointerede Jean Darly som afrunding på sin årsberetning. 

 

Kasserer Kirsten Welling fremlagde regnskabet, der problemløst blev godkendt af generalforsamli8ngen. Foto: Jim Hoff

Lokalrådet barberet ned til 4 mand 

Herefter fremlagde kasserer Kirsten Welling regnskabet, der helt gnidningsløst blev godkendt af generalforsamlingen, og så stod der valg til lokalrådet på plakaten.  

Jean Darly blev genvalgt som formand, mens Christian Fridmann og Jørgen Hein begge ikke stillede op til genvalg. De stillede sig dog til rådighed som suppleanter og blev valgt ind på den konto. Det betyder, at lokalrådet i skrivende stund består af Jean Darly, Jørgen Schøneman, Bjarne Boysen og Kirsten Welling samt de to førnævnte suppleanter.  

- Lige nu er vi fire i rådet, men der ligger en åben mulighed for, at Borgerforeningen og Beboerforeningen kan få en repræsentant ind, det håber vi da meget på. De har generalforsamling den 19. marts, og så vi må se, om de derefter er klar med en repræsentant i lokalrådet, fortæller Jean Darly.  

Efterfølgende var der besøg af de to byrådsmedlemmer Gerda Jørgensen (V) og Svend Erik Nielsen (Æ) samt lokale Niels Clemmensen, hvor der blev debatteret cykelsti, og hvor den nye lokalplan blev diskuteret - alt sammen noget, vi kommer ind på i en særskilt artikel. 

Som sidste punkt på dagsordenen var det skoleleder Annette Ternye, der kom med et stærkt indlæg om Thyregod Skole - også dette behandler vi i en særskilt artikel.  

 

Årsmødet i lokalrådet havde besøg af 4 gæster: Annetter Terney, Gerda Jørgensen, Niels Clemmensen og Svend Erik Nielsen. Foto: Jim Hoff