Adgangsforhold og udearealer: GISK klar med en ansøgning til det kommunale budget

I disse dage sidder de lokale byrødder og strikker det nye kommunale budget sammen, og i den forbindelse har GISK indsendt en ønskeliste. Det handler det om midler til håndtering og opgradering af udearealerne, trafik/adgangsforholdene ind til det nye idrætscenter ved Søndermarkshallen og sidst men ikke mindst parkeringsforhold.  

IDRÆTSCENTER: GISK har indsendt en ønskeliste til de pågående budgetforhandlinger i kommunen, og det handler om midler til håndtering og opgradering af udearealerne, trafik/adgangsforholdene ind til det nye idrætscenter ved Søndermarkshallen og sidst men ikke mindst parkeringsforhold.

Se eventuelt artiklen her i avisen om GISK-indslaget til Venstres åbne møde på museet 

Den vigtigste prioritet for udearealerne handler ifølge styregruppen i det nye idrætscenter, Christian Christiansen-GISK, rådgiver Jørgen Lundsgaard og Martin Schmidt-GISK, om at få etableret ordentlige forhold frem til hovedindgangen, stiforløbet lige omkring den nye hal samt gårdrummet bag motoriksalen.  

Med i beretningen her skal vi også informere ud, GISK har indgået partnerskab med byens bofællesskaber og karriereværksted, ligesom der er igangsat et samarbejde med Parasport Danmark’s Vejle afdeling for at Give’s nye idrætscenter også kan understøtte Vejle Kommunes strategi om at være parasportens hovedstad. Dette betyder endnu flere brugere, endnu større serviceniveau for og håndtering af en meget bred gruppe af borgere.  

Styregruppen i GISK, Martin Schmidt, Christian Christiansen og Jørgen Lundsgaard,  har indsendt en ansøgning på 5.7 millioner kroner til kommunen i forbindelse med de pågående budgetforhandlinger i kommunen i disse dage. Foto: Jim Hoff

Bedre trafikforhold til 200-300.000 brugere på årsbasis 

Dernæst skal der også ses på trafik-/adgangsforholdene ind til området – fra Sdr. Ringvej og Søndermarken. Sidst men ikke mindst skal der ses på parkeringsforholdene.  

- Den øgede belastning på Sdr. Ringvej gør, at der også der skal ses på forbedring af forhold for de bløde trafikanter. Vi er så heldige, at der lige rundt om hjørnet er børnehaver, plejehjem og bosteder, som også bliver brugere. De skal kunne komme sikkert frem og tilbage, lyder ræsonnementet fra styregruppen. 

Man opererer ud fra en tese om, at det nye center vil øge trafikken markant i nærområdet. Martin Schmidt, centerleder, kan oplyse, at man i dag har 4000 aktive brugere af idrætsfaciliteterne, hvoraf størstedelen af dem i dag er på Ikærafdelingen.  

- Efter åbningen af det nye idrætscenter på Søndermarken i foråret 2024 vil det få i omegnen af 200 – 300.000 besøgende på årsbasis; disse tal finder vi ud fra en betragtning om, at hver bruger er der min. 1 gang om ugen, oplyser styregruppen. 

- Besøgstallet vil uden tvivl forhåbentlig stige i takt med afholdelse af kampe, stævner, osv., og ikke mindst, når der kommer boldbaner på den anden side af Sdr. Ringvej vil trafikratestige. Alt sammen vil det lægge et stort pres på tilkørselsforhold, parkeringspladser osv. Det skal der laves en plan for. Styregruppen fremlægger ikke blot de her tal og udfordringer. Man er også klar med regulære løsningsforslag.

Flere p-pladser bydende nødvendigt 

Ankomstområdet, ændret stiforløb samt gårdrummet bør være med belægningsarealer / grønne ”øer” / belysning / bænke; markeret med lysegrønt på foto 1. 

- Tilkørsel fra Søndermarken skal ændres – helst med ensretning (røde pile) – måske skal en af buspladserne fjernes for at kunne adskille den lette og den tunge trafik. Der bør desuden etableres et fortov langs Søndermarken frem til eks. sti, markeret med lyseblåt på foto 2. 

- Parkering - i dag er der ved Ikær 180 p-pladser. 
Ved Søndermarkshallen er der klart for få p-pladser; 120 eks. pladser på P1, P2 og P3 
Flere p-pladser kan løses ved området markeret med gult på foto 2. Det er tidligere klargjort til parkering, så for rimelige midler vil det næsten kunne fordoble parkeringsarealet til 220 p-pladser. 
 

Samlet pris: 5.7 millioner 

Ovenstående forslag og delprojekter er naturligvis ikke gratis at etablere. Styregruppen har derfor ansøgt, det er faktisk 3. år at der ansøges om disse midler, om økonomi til de benævnte delprojekter ud fra følgende budgettal. 

- Færdiggørelse / reetablering af udenomsarealer / stier: 4.500.000 kroner 
- P-pladser på eks. arealer – P4, P5 og P6:  1.200.000 kroner.  
I alt ansøges der eksklusiv moms altså om 5.7 millioner kroner.   

Det er styregruppens fromme ønske og håb, at Vejle Kommune kan finde de nødvendige midler således, at arbejderne kan udføres senest i første kvartal 2024. Ønsket er, at minimum ankomstareal, gårdrum og stier kommer på plads inden indvielse ca. medio marts 2024.  

- Visionen og ambitionerne er fortsat høje; vi ved nemlig godt, at vi ikke kun bygger faciliteter til idræt, kultur og fritid – vi bygger et kraftcenter for Give og Vejle vest-egns fremtid. Et nyt samlet og fremtidssikret idrætscenter i Give vil booste den positive udvikling, der allerede er i gang med øget bosætning til gavn for handelslivet, erhvervslivet og fritidslivet. En profilering og manifestering af, at hele Vejle Kommune er i udvikling, lyder det fra styregruppen.